Strømprisen følger svingningene i strømmarkedet Nord Pool hver time, og endrer seg hver time. Dette kalles spotpris. Norge er delt inn i fem prisområder, henholdsvis NO1, NO2, NO3, NO4 og NO5. Spotprisen du betaler avhenger av hvilket prisområde du tilhører.
Finn ditt prisområde her Nord Pool Map
Morgendagens timespriser fastsettes hver dag på Nord Pool, og påvirkes blant annet av hvor mye strøm som produseres og forbrukes. Været spiller også en stor rolle, siden vi produserer mesteparten av strømmen vår på vann. Er været kaldt og tørt går prisene som regel oppover, og er været varmt og vått vil prisen gå nedover. For timemålte anlegg faktureres det ut fra timeverdiene, men dersom kunden ikke har timemålt anlegg benyttes netteiers forbruksprofil (JIP) til avregning.

Eidefoss Strøm AS leverer strøm til deg etter bransjens standardavtale som er utarbeidet i samarbeid med Forbrukertilsynet og Energi Norge. 

I tillegg gjelder følgende vilkår:

Leverings- og betalingsvilkår

Ved bestilling av strøm til ny adresse sender Eidefoss Strøm AS beskjed til ditt lokale nettselskap for oppretting av nettleieavtale. Du trenger med andre ord ikke ta kontakt med nettselskapet ditt, da dette går automatisk. Dersom nettselskapet har gjennomfaktureringsavtale med Eidefoss Strøm AS, gir kunden Eidefoss Strøm AS fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Eidefoss Strøm AS på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan Eidefoss Strøm AS uten særskilt varsel gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte. 
Kunden gir videre Eidefoss Strøm AS rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til Eidefoss Strøm AS er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Eidefoss Strøm AS ved at det utbetales fra Eidefoss Strøm AS eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør. Eidefoss Strøm AS har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve depositum og/eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det, for eksempel mislighold. Fakturering skjer etterskuddsvis hver måned og er for privatkunder inkl. merverdiavgift. Næringskunder blir fakturert eks. merverdiavgift. Betalingsfrist er 14 dager etter fakturadato.

Ved betalingsutsettelse påløpes et gebyr på kr 49 (39,20). Er det ønske om fast forfallsdato hver måned påløper et gebyr på henholdsvis kr 49 (39,20) pr mnd. Kundens første papirfaktura pr post er uten gebyr, deretter påløper fakturagebyr på kr 59 (47,20).
Ved eventuelle ubetalte faktura benytter Eidefoss Strøm AS seg av Svea Finans AS for betalingsoppfølging. Ved for sen betaling blir forsinkelsesrente lagt til i henhold til Forsinkelsesrenteloven §3a. Ved purring er gebyret kr 35.
Næringskunder kan ved sen betaling bli krevd kompensasjon i henhold til Forsinkelsesrenteloven §3a.

Ved mottak av melding om nye målepunkt fra ditt lokale nettselskap vil Eidefoss Strøm AS rutinemessig melde oppstart på disse for at du skal unngå leveringsplikt hos nettselskap.
Nettleien kommer i tillegg, og blir fakturert av ditt lokale nettselskap.

Angrerett: Privatpersoner kan angre sin bestilling av strøm innen 14 dager. For å benytte deg av angrefristen må angrerettskjema benyttes, eller du kan sende oss en e-post.
* Oppgitte priser i parentes er eks. mva.
 

Elsertifikater

Elsertifikater er en teknologinøytral støtteordning som gjør det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi. Ordningen er regulert i Lov om elsertifikater og forskrift om elsertifikater. Det tas forbehold om endringer i statlige avgifter og myndighetenes bestemmelser om elsertifikatordningen.

 

Spotpris – for deg som ønsker en avtale uten skjulte gebyrer og bindingstid

Strømavtalen Spotpris har ingen bindingstid eller skjulte kostnader. Avtalen følger svingningene i Nord Pool hver time, for det prisområdet du bor i. Påslag som per 01.12.2022 er 3,9 øre/kWh (3,12) og et fastbeløp på 29 kr/mnd (23,20).
Avtalen kan bestilles ved å ringe vår hyggelige kundeservice, via Min Side eller vår hjemmeside. Eidefoss Strøm AS sørger for oppsigelse av avtalen du har hos din eksisterende strømleverandør.
*Alle priser er inkludert myndighetspålagte elsertifikat. Oppgitte priser i parentes er eks. mva.

Solspot privat – avtalen for deg med eget solcellepanel

Spotprisavtalen Solspot privat har ingen bindingstid eller skjulte kostnader.
Avtalen forutsetter at du har en plusskundeavtale med ditt lokale nettselskap. Det betyr at i perioder du ikke bruker all strømmen selv, selger du overskuddsstrømmen til Eidefoss Strøm AS. Strømmen du produserer blir trukket fra strømbruket ditt, og produserer du mer enn du forbruker, betaler Eidefoss Strøm AS deg spotpris, time for time tilbake. Dette blir trukket fra på faktura. Strømprisen på strømmen du selger til Eidefoss Strøm AS er per 26.03.2021 1 kr/kWh (inntil 5000 kWh) + 0,- i fastbeløp. Produserer du mer enn 5000kWh, betaler Eidefoss Strøm AS deg spotpris, time for time.  Strømprisen du betaler for ditt strømforbruk følger svingningene i Nord Pool hver time, for det prisområdet du bor i. I tillegg til spotprisen (Nord Pool) kommer påslag som per 26.03.2021 er 6,45 øre/kWh og et fastbeløp på 39,00 kr/mnd. For at fakturering og avregning av din produksjon og ditt forbruk skal være korrekt må AMS-måler være installert av ditt nettselskap. AMS-måleren måler både strømforbruk og strømproduksjon. Kommunikasjon med AMS-måleren må også være komplett i henhold til nettselskapets rutiner. Nettselskapet ditt vil kunne betale deg eller avkreve en innmatingstariff avhengig av om det er et kraftoverskudd i nettområdet eller et kraftunderskudd.

Avtalen kan bestilles ved å ringe vår hyggelige kundeservice, via Min Side eller vår hjemmeside. Eidefoss Strøm AS sørger for oppsigelse av avtalen du har hos din eksisterende strømleverandør. 
*Alle priser er inkludert myndighetspålagte elsertifikat.
 

Solspot næring – avtalen for deg med eget solcellepanel

Spotprisavtalen Solspot næring har ingen bindingstid eller skjulte kostnader.
Avtalen forutsetter at du har en plusskundeavtale med ditt lokale nettselskap. Det betyr at i perioder du ikke bruker all strømmen selv, selger du overskuddsstrømmen til Eidefoss Strøm AS. Strømmen du produserer blir trukket fra strømbruket ditt, og produserer du mer enn du forbruker, betaler Eidefoss Strøm AS deg spotpris, time for time tilbake. Dette blir trukket fra på faktura. Strømprisen på strømmen du selger til Eidefoss Strøm AS er per 26.03.2021 spotpris, time for time.  Strømprisen du betaler for ditt strømforbruk følger svingningene i Nord Pool hver time, for det prisområdet du bor i. I tillegg til spotprisen (Nord Pool) kommer påslag som per 26.03.2021 er 2,99 øre/kWh og et fastbeløp på 15,00 kr/mnd. For at fakturering og avregning av din produksjon og ditt forbruk skal være korrekt må AMS-måler være installert av ditt nettselskap. AMS-måleren måler både strømforbruk og strømproduksjon. Kommunikasjon med AMS-måleren må også være komplett i henhold til nettselskapets rutiner. Nettselskapet ditt vil kunne betale deg eller avkreve en innmatingstariff avhengig av om det er et kraftoverskudd i nettområdet eller et kraftunderskudd. 

Avtalen kan bestilles ved å ringe vår hyggelige kundeservice, via Min Side eller vår hjemmeside. Eidefoss Strøm AS sørger for oppsigelse av avtalen du har hos din eksisterende strømleverandør.
*Alle priser er inkludert myndighetspålagte elsertifikat og er oppgitt eks. mva
 

Landbruksspot – avtalen for deg som driver landbruk

Spotprisavtalen Landbruksspot har ingen bindingstid eller skjulte kostnader.
Avtalen forutsetter at du driver landbruk og er registrert med organisasjonsnummer, samt næringskode innenfor landbruk. Avtalen følger svingningene i Nord Pool hver time, for det prisområdet du bor i. I tillegg til spotprisen (Nord Pool) kommer påslag som per 26.03.2021 er 2,99 øre/kWh og et fastbeløp på 15 kr/mnd. Avtalen kan bestilles ved å ringe vår hyggelige kundeservice, via Min Side eller vår hjemmeside. Eidefoss Strøm AS sørger for oppsigelse av avtalen du har hos din eksisterende strømleverandør.

Avtalen kan bestilles ved å ringe vår hyggelige kundeservice, via Min Side eller på vår hjemmeside. Eidefoss Strøm AS sørger for oppsigelse av avtalen du har hos din eksisterende strømleverandør.
*Alle priser er inkludert myndighetspålagte elsertifikat og er oppgitt eks. mva.
 

Fastpris – for deg som ønsker en fast og forutsigbar strømpris

Med fastprisavtale binder du deg til en fast strømpris i en avtalt periode. Avtalen har ingen forbehold om betalingsløsning. Du får samme pris pr kWh uavhengig av hvor mye du forbruker, og avtalen er bindende i perioden du har valgt. Dersom avtalen sies opp før utløpet av perioden, må du dekke Eidefoss Strøm AS sitt økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Bruddgebyret tilsvarer resterende forventet forbruk ut bindingstiden multiplisert med 12,50 øre/kWh (10), i tillegg til et avviklingsgebyr på 500 kr (400) pr målepunkt. Oppgitte priser i parentes er ekskl. mva.
Dersom ikke annet er avtalt etter periodens utløp vil du bli overført til vår strømavtale Spotpris. Fastprisen er inkludert myndighetspålagte elsertifikat.

Avtalen kan bestilles ved å ringe vår hyggelige kundeservice, via Min Side eller på vår hjemmeside. Eidefoss Strøm AS sørger for oppsigelse av avtalen du har hos din eksisterende strømleverandør.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har når personopplysninger om deg er registrert hos oss.