Det tørre været fortsatte inn i august, men med mer normale temperaturer enn tidligere på sommeren. Nedbørsmengder endte helt nede på 43% i Norge og mer normalt med 84% i Sverige. Svikten i nedbør i august sammen med svikten tidligere på sommeren ga ytterligere fall i tilsig til 65% av normalt. Dette er fjerde måneden på rad der tilsiget er under normalt.

Den hydrologiske balansen fortsatte å falle i august. Den startet med et underskudd på -7 TWh og endte på et underskudd på -17 TWh. Prognosen på vær indikerer mer normalisering av nedbør og temperatur, men fortsatt lite vind både i Norden og på Kontinentet. Med lave tilsig, lite vind og priser som tilsier eksport ut av Norden, vil den hydrologiske balansen svekke seg ytterligere gjennom september.

Hydrologisk balanse (avvik fra normal i TWh)

I tillegg til temperatur, vind og nedbør er kull, gass og CO2-priser viktige prisdrivere for kraftprisene.

Prisen på CO2 steg igjen i august etter fall i juli. Den startet på 53,7 €/tonn og endte på i underkant av 62 €/tonn. Det betyr at prisen brøt igjennom nivået den hadde stoppet på flere ganger tidligere på rundt 57 – 58€/tonn.

Kullprisen (år 2022 kontrakten) fikk en ytterligere sterk økning gjennom august og bekrefter en perfekt storm i stort sett alle råvarerelaterte produkter. Prisen steg fra 96$/tonn til 117$/tonn (år 2022 kontrakten. Dette er den høyeste stigningen vi har sett på denne kontrakten siden den ble notert. En sterkt stigende kullpris og CO2 pris, ga sterk økning i prisen på kullkraft. Marginalprisen på kullkraft endte i slutten av august på 94,5€/MWh (år 2022 kontrakten).

Prisen på gasskraft har i august hatt tilsvarende oppgang som kull.  Den såkalte marginalprisen på gasskraft startet på 83€/MWh (år 2022 kontrakten) i august og endte helt oppe på 99€/MWh. Det er med andre ord dyrere å produsere kraft i gasskraft enn i kullkraft nå. Det gir høyere forbruk av CO2 og dermed gir dette igjen press på høyere CO2 pris.

Systemprisen på Nord Pool steg ytterligere 9€/MWh sammenlignet med juli og endte på 65,39€/MWh. Stigningen er en naturlig konsekvens av fortsatt tørt vær, lite vind og høy eksport. Tilsvarende bidrar også høyere priser på kull- og gasskraft til at spotprisene stiger. Områdeprisene i Norden varierer fortsatt ekstremt mye, og som tidligere måneder er det høyest i Sør og lavest i Nord. Sør-Norge og Sør-Sverige kobler seg mer og mer på Tyske priser, mens i Nord er prisene preget av bedre magasinsituasjon og en del nettbegrensninger mot Sør. Høyeste områdepris i august hadde DK2 med 84,36€/MWh, og den laveste var fortsatt Tromsø med 42,82€/MWh

Nordisk kjernekraftproduksjon falt noe tilbake i august og endte på 6,9 TWh. Dette er fordelt på 2,6 TWh i Finland og 4,3 TWh i Sverige. Nedgangen kan utelukkende knyttes til revisjonsaktivitet og forsinket innfasing av reaktorer som har vært på revisjon. 
Prisstigningen på kontrakter fremover i tid har steget videre som en naturlig konsekvens av dyrere innsatsfaktorer. Septemberkontrakten har steget fra 53€ til 73€/MWh gjennom august. Den nærmeste kvartalskontrakten, Q4 2021, startet på 53€ og endte på 65€. Tilsvarende steg årskontrakten 2022 fra 34,5€ til 41,5€ i slutten av måneden. Vi forventer ytterligere stigning på kontraktene fremover i tid, fra 5-7€ på de nærmeste uke og månedskontraktene, til 15-17€/MWh på årskontraktene.