Dagens Næringsliv har skrevet en god artikkel om hva som påvirker strømprisen basert på NVEs analyse.

NVE har simulert virkningen av mellomlandsforbindelser, både kabler og linjer, på det norske kraftsystemet, ved å bruke gjennomsnitt av 30 simulerte værår. 

NVE har brukt Samkjøringsmodellen til å simulere et kraftsystem med dagens forbindelser og et kraftsystem der mellomlandsforbindelsene til Sverige, Danmark, Nederland, Finland og Russland er tatt vekk:

Kraftprisene i Norge ville økt uten kraftutveksling med utlandet


I en tenkt situasjon der Norge ikke har forbindelser til utlandet er kraftprodusentene nødt til å spare på vannet gjennom vinteren frem til snøsmeltingen. Dermed blir kraftprisene presset oppover, og kan bli svært høye i tørre år. I våte år kan kraftprisen derimot bli svært lav når Norge ikke har mulighet til å eksportere ut overskuddet. Dette gir samtidig en økt risiko for flom.


NVEs analyse viser at kraftprisen uten mellomlandsforbindelser blir 2-3 ganger høyere på vinterstid sammenliknet med en situasjon der Norge både kan importere og eksportere kraft.


Kraftutveksling med utlandet bidrar til å redusere risikoen for å gå tom for vann til kraftproduksjon, og bidrar til økt forsyningssikkerhet i det norske kraftsystemet. Uten mellomlandsforbindelser måtte det ha vært gjort betydelige investeringer i annen type reservekapasitet for å sikre den norske kraftforsyningen i perioder med mindre nedbør enn normalt.

 

 

Graf over simulert kraftpris med og uten mellomlandsforbindelser