(NVE):

Strøm er en handelsvare

 • Strøm er i likhet med olje og gass, en vare som vi er heldig å ha mye av, og som vi kan handle med. Det nordiske kraftmarkedet, der prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel, har tjent strømkundene godt siden 90-tallet. Markedsbaserte priser sikrer at behovet for strøm dekkes til en lavest mulig kostnad.
 • Norge har hatt strømutveksling med andre land siden 1960, og vi har nå kabler og ledninger til Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia. I år med normale nedbørsmengder har Norge et kraftoverskudd som eksporteres til disse landene. I tørre år kan det imidlertid være behov for å importere strøm.
 • Faktorer som påvirker kraftprisen er blant annet prisen på CO2-kvoter, prisen på fossilt brensel (gas, olje, kull), tilgjengelig produksjonskapasitet og den hydrologiske situasjonen i Norge.
 • Kraftmarkedet gjør at den beste magasindisponeringen for kraftprodusentene gir det beste resultatet for samfunnet.
 • Store konsumenter og produsenter kjøper og selger kraft på et felles nordisk marked, der prisene blir satt med hensyn til tilgjengelig kapasitet mellom budområdene.
 • Strømmen vil, i de fleste timer, flyte fra områder med lav pris til områder med høy pris.

Væravhengig kraftsystem

 • Nesten all kraftproduksjon i Norge er fornybar. Vi har et væravhengig kraftsystem, der nedbør og vind avgjør hvor mye strøm vi kan produsere.
 • Nedbøren slår ikke umiddelbart inn i kraftproduksjonen, men den bruker litt tid på å komme seg i magasinene. Hvor i landet nedbøren kommer, og om den kommer som regn, eller blir liggende som snø, har mye å si. Det hjelper ikke at det regner helt ute ved kysten, da vannet går rett i sjøen.
 • Det vil alltid være usikkerhet knyttet til beslutninger om å produsere nå eller å spare vannet, siden det alltid vil være knyttet usikkerhet til fremtidig tilsig og etterspørsel.

Hvorfor utveksle kraft med andre land?

 • Norge vil i normalår ha overskudd av kraft, men i enkelte perioder kan det være behov for å importere.
 • Noen områder i Norge kan oppleve god tilgang til kraft, mens andre områder vil på samme tid oppleve knapphet. Handelskapasiteten øker tilgjengelig kraftoverføring og styrker forsyningssikkerheten.
 • Norge kan i perioder ha effektknapphet. Det betyr at det ikke er nok produksjonskapasitet for å møte etterspørselen i en kortere tidsperiode. Dette kan skje i perioder med mye vedlikehold/feil på produksjonssiden og/eller mye etterspørsel. Dette skjer uavhengig om Norge har over ett helt år kraftoverskudd.
 • Handel gir flaskehalsinntekter som bidrar til å redusere nettleien for samfunnet.

Ønsker du mer informasjon om kraftsystemet?

På NVE sine hjemmesider finner du mer informasjon om kraftmarkedet og det norske kraftsystemet.