Hva er nettleie?
Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt.

Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler for strømmen du kjøper fra den strømleverandøren du har valgt. I tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen.

Nettleien gir nettselskapet inntekter til å dekke kostnader for transport av strømmen, effektiv drift og utvikling av nettet. Nettselskapene setter selv nettleien, men dette blir kontrollert av NVE.

Hvordan er nettleien oppbygd?
Nettleien består av tre elementer fra nettselskapet og tre elementer fra staten.

Nettselskapet fakturerer fastledd, energiledd og effektledd.

  • Fastleddet skal dekke kundespesifikke kostnader og i tillegg en andel øvrige faste kostnader i nettet.
  • Energileddet skal minst dekke tapskostnadene i linjenettet ved overføring av strøm. Prinsippet bak fastsettinga av energileddet i nettleien er at dette skal reflektere kostnaden ved kunden sitt bruk av nettet og blir derfor en variabel kostnad. Når kraft blir overført gjennom nettet blir det utviklet varme, og dermed går en del av kraften tapt. Økt forbruk gir en større belastning som fører til økt tap i nettet. Prisen på bruk, energileddet, skal som hovedregel reflektere disse tapskostnadene ved overføring av strøm. Dersom man nærmer seg kapasitetsgrensene i nettet kan tapet bli stort.
  • Effektledd: Et elektrisk nett må dimensjoneres for det tidspunkt i året da kunden bruker mest strøm. Derfor blir dette maksimalforbruket utgangpunktet for hvilket nett man trenger, og dermed hva nettet koster. Maksimalforbruket måles i kW (kilowatt) og blir kalt effekt. Dagens smarte målere måler og registrerer forbruket for hver enkelt klokketime. Nettselskapene i Norge har litt forskjellig tariffering. Fjellnett AS er nettselskapet i Nord-Gudbrandsdalen, og de fakturerer ut ifra gjennomsnittet av de fem høyeste timeverdiene i løpet av en 12 mnd periode. Disse blir brukt som grunnlag for avregning av effektleddet. Alle maksene gjennom året blir vektet mot en sesongfaktor FØR en trekker ut de fem høyeste verdiene og beregner gjennomsnitten av disse.

Statens tre elementer er forbruksavgift, Enova-avgift og mva.
 

  • Forbruksavgift på elektrisk kraft er en avgift på alt forbruk av elektrisk energi. Den ble innført i 1951 og betales til statskassen. Avgiften kalles også el-avgiften.
  • Enova-avgiften endrer form ved at den tas inn i statsbudsjettet som en sektoravgift. Enova står for innkreving og oppfølging av påslaget mot nettselskapene
  • Mva (merverdiavgift) er avgift vi betaler når vi kjøper varer eller tjenester.